Reklamační řád

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Trilium plus s.r.o. IČO

24171468 se sídlem Hlavatého 622/9, Háje, 149 00 Praha 4(dále jako „prodávající)

 

  1. Záruka za jakost

 

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti,

pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího, a nebo výrobce;

1.1.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3. je věc v odpovídajícím množství;

1.1.4. vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.1.5. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží,

jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.1.6.Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav

přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

  1. Způsob uplatnění reklamace

 

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna

v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na jakékoliv provozovně

nebo doručením dopravcem na adresu Dětská a dámská obuv Oplanská 2614 Praha

9 19016.

2.3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat

reklamace po celou provozní dobu.

2.4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to

zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným

způsobem.

 

2.5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v

minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

  1. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 

3.1. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který

je uveden v daňovém dokladu.

3.2. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.3. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je

na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující

zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.4. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout v co nejkratší možné době.

Prodávající je povinen vydat kujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno

datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný

způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím

nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je

prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez

souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma

situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.5. Kupující stvrzuje, že je srozuměn s tím, že je-li reklamace uznána za oprávněnou,

pak podle §2169 Nového Občanského zákoníku lze-li vadu odstranit bez zbytečného

odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V ostatních případech, kdy

nemá věc vlastnosti stanovené v §2161 Nového Občanského zákoníku a je tedy

vadná, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, ale pokud se vada týká

pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Až pokud není

výměna možná, může kupující odstoupit od smlouvy. Místo výše uvedených postupů

může kupující vždy požadovat vyřízení reklamace poskytnutím přiměřené slevy.

3.6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně

vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.7. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění

práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

3.8. Kupující je dále srozuměn s tím, že pokud si vyřízenou reklamaci nevyzvedne do

30 kalendářních dní od ukončení reklamačního řízení (během těchto 30 dní bude 2x

písemně urgován pomocí sms nebo emailu na kontakt uvedený v Reklamačním

protokolu), náleží prodávajícímu podle §2159 Nového Občanského zákoníku úplata

za uskladnění. Prodávající stanovuje výši této úplaty na 150 Kč za každý započatý

měsíc po dobu následujících 6 měsíců. Vzniklá pohledávka může být vymáhána v

případě potřeby soudní cestou.

 

  1. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží následujících případech:

4.1.1. Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z

kupní ceny;

4.1.2. Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním,

nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3. Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo

vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4. Mechanické poškození zboží

4.1.5. Vada vznikla neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o

zboží;

4.1.6. Provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů

4.1.7. Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,

vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo

výrobcem určeno;

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

5.1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající

informuje o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské

komise.

 

 

  1. Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.8.2021.

Reklamační protokol

Uvědomujeme si, že reklamace znamená pro nakupujícího komplikaci, a proto k nim

přistupujeme maximálně vstřícně. Bohužel, výrobní vada se občas vyskytne i u

kvalitní dětské obuvi. Ke každé takové situaci u nás přistupujeme individuálně a vždy

se snažíme najít takové řešení, aby vaše děti nemusely zůstat bez bot (z vlastní

zkušenosti víme, jak je to nepříjemné). Skutečně dobrý obchod se totiž pozná až když

nastane problém.