Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR – Trilium Plus, s.r.o.

Společnost Trilium plus, s.r.o. se sídlem Hlavatého 622/9, Praha 4 – Háje, 149 00,

IČO: 24171468, dále jen „Trilium Plus“, v souvislosti s nařízením Evropské unie o

ochraně osobních údajů GDPR, zpracovává Vaše osobní údaje v tímto způsobem:

 

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které společnost Trilium Plus, s.r.o. získala na základě

realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu (uzavřením kupní smlouvy) mezi Vámi

jako zákazníkem a společností Trilium plus, s.r.o. jako dodavatelem. Předmětem je

online nákup na webových stránkách společnosti Trilium plus, s.r.o.

K účelům definovaným v bodě – účel zpracování osobních údajů – budou použity

tyto údaje:

jméno a příjmení

fakturační údaje

emailová adresa

telefonní kontakt

Společnost Trilium Plus bude jako správce údajů na základě této notifikace

zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za níže vymezenými

účely manuálně v písemné formě jako i ve formě elektronické. Zpracovávat je budou

vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost

Trilium Plus pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (účetní společnost) a se

kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy

a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zároveň vaše osobní údaje nepodléhají automatickému rozhodování.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě dodavatelsko-odběratelského

vztahu mezi vámi a společností Trilium Plus, s.r.o. 

k plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy

v případě reklamačního řízení

k vedení účetnictví

 

k emailové komunikaci (newsletteru)

cookies – v případě cookies je účelem zpracování zajištění funkčnosti webu,

personalizace obsahu a analýza návštěvnosti. Příjemcem cookies je vedle

správce os. údajů i společnost Google Analytics. Právní základ zpracování:

nezbytnost uzavření a plnění smlouvy a v případě cookies oprávněný zájem na

funkčnosti našich webových stránek pro naše návštěvníky a zlepšení a

zefektivnění jejich budoucího fungování.

 

 1. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou používány jen pro účely dodavatelsko-odběratelského

vztahu mezi vámi a společností Trilium Plus, s.r.o., pouze v případě reklamace

můžeme sdílet vaše osobní údaje s ostatními subjekty (našimi dodavateli).

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo území EU.

 

 1. Doba zpracování

Zpracování osobních údajů dle vymezených podmínek dochází po celou dobu trvání

dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi vámi a společností Trilium Plus, s.r.o.  a

na dobu 4 let po jeho ukončení.

 

 1. Informace o vašich právech

Vaše práva vyplývající z GDPR nejsou nijak dotčena a máte právo se na nás kdykoliv

obrátit. Vaše práva spočívají v možnosti přistupovat k osobním údajům, možnosti

jejich úpravy, žádosti o výmaz osobních dat, vznesení námitky proti zpracování, resp.

omezení zpracování a práva na přenositelnost údajů. Svá práva můžete uplatnit

odesláním žádostí se specifikací požadavku na emailovou adresu shop@duelle.cz

 

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu.

Jako subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

1.

 1. jste oprávněni požadovat od společnosti Trilium Plus, s.r.o. přístup k

Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich

zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na

poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

 1. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);

 

 1. jste oprávněni písemně požádat společnost Trilium Plus, s.r.o. o

likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy

odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy

osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či

jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v

případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém

prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich

kopie či replikace)

 1. od 25.5.2018 jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost

Trilium plus, s.r.o. zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně

používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto

údaje jinému správci;

 1. v případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého

marketingu, máte od 25.5.2018 právo kdykoliv vznést námitku proti

takovému zpracování; uplatníte-li námitku společnost Trilium Plus, s.r.o.

zpracování Vašich osobních údajů ukončí;

 1. dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost Trilium Plus s.r.o.

provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s

ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či

nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel

jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti

 1. vznést námitku proti zpracování,
 2. požádat společnost Trilium Plus, s.r.o. o vysvětlení,
 3. požadovat, aby společnost Trilium Plus, s.r.o. odstranila takto

vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení

opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,

 1. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu

osobních údajů.

 1. Zasílání obchodních sdělení 

Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím

elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých

službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním

obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt,

který společnost Trilium Plus, s.r.o. získala v rámci dodavatelsko-odběratelského

vztahu či v jiných legitimních případech.